Gilead, işin normal ilerleyişi sırasında, doğrudan sağlık sektörü çalışanları, müşteriler, çalışanlar, klinik araştırma katılımcıları, tüketiciler, iş ortakları, ruhsatlandırma makamları ve başkalarıyla etkileşim ile iletişim kurar. Bu etkileşimler ve iletişimler aracılığıyla Kişisel Bilgiler Gilead’e sağlanabilir ve elektronik ve/veya manuel olarak işlenebilir. Gilead, kişisel mahremiyete saygı duyar ve söz konusu kişilerin güvenine değer verir. Bu Gizlilik Beyanı, Gilead’in Kişisel Bilgileri gizli ve güvende tutmak için gizlilik prosedürlerinin ve teknik güvenlik önlemlerinin uygulanması dahil olmak üzere Kişisel Bilgilerle ilgili gizlilik ilkelerini belirtir. Gilead, tüm Kişisel Bilgilerin bu Gizlilik Beyanı ve yerel yargı sistemlerinde yürürlükteki yasal gerekliliklerle tamamlanabilecek veya değiştirilebilecek, yürürlükteki gizlilik veya veri koruma yasalarına uygun olarak alınmasını, yönetilmesini, saklanmasını ve gönderilmesini sağlamak için makul adımlar atacaktır.

Kapsam

Bu Gizlilik Beyanı, Gilead’in iş operasyonlarının parçası olarak elektronik veya basılı biçim dahil olmak üzere herhangi bir biçimde Gilead tarafından alınan tüm Kişisel Bilgiler (Gilead’in Temsilcileri olarak görev yapan üçüncü taraf kişi veya kuruluşlar tarafından alınan Kişisel Bilgiler dahil) için geçerlidir.

Tanımlar
Bu Gizlilik Beyanının amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır:

“Temsilci”, Gilead’in talimatları kapsamında ve yalnızca Gilead için Kişisel Bilgiler toplayan ve/veya kullanan ya da Gilead’in Kişisel Bilgileri kendi adına kullanması için açıkladığı herhangi bir üçüncü taraf demektir.

“Gilead”, Gilead Sciences, Inc., varisleri veya tamamen mülkiyetindeki alt kuruluşları anlamına gelir.

“Gilead Web Siteleri” Gilead tarafından kontrol edilen web siteleri anlamına gelir.

“Kişisel Bilgiler” bir kişiyi tanımlayan veya Gilead tarafından ya da Gilead adına bir kişiyi tanımlamak üzere kullanılan her türlü bilgi veya bilgi kümesidir (bu bilgilerin diğer bilgilere kolay referans sağlayacağı ve bu şekilde söz konusu kişinin tanınmasını sağlayacağı durum dahil). Bir kişinin adı, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası Kişisel Bilgilere örnek olarak verilebilir. Kişisel Bilgiler, diğer bilgilere kolay referans sağlayan ve bu şekilde söz konusu kişinin tanınmasını sağlayan kodlanmış veya isimsiz hale getirilmiş bilgileri içermez.

“Hassas Kişisel Bilgiler” Gilead tarafından alınan, ırk, etnik köken, siyasi görüşler, dini ve felsefi inançlar, ticari sendika üyeliğini açığa çıkaran veya bir kişiye ilgili sağlık durumunu ya da cinsel yönelimle ilgili olan bir Kişisel Bilgi türüdür.

Gilead’in Gizlilik İlkeleri

UYARI: Kişisel Bilgilerin iş bağlamında toplanması, kullanılması ve/veya açıklanması Gilead’in iş görevlerinin çoğunu yerine getirmesi açısından çok önemlidir. Gilead, Kişisel Bilgileri doğrudan kişilerden topladığı halde, onları Kişisel Bilgilerini toplama ve kullanma amaçları, Gilead’in kişisel bilgileri açıkladığı üçüncü taraf türleri, varsa Gilead’in Kişisel Bilgilerini kullanmasını ve/veya açıklamasını sınırlandırmak için kişilere sunduğu seçenekler ve araçlarla ilgili olarak bilgilendirecektir. Kişilerden ilk kez Gilead’e Kişisel Bilgiler vermeleri istendiğinde veya bundan sonra uygulanabilir olduğu ölçüde ve Gilead’in bilgileri asıl toplanma amaçlarından farklı bir amaçla kullanmasından ya da açıklamasından önceki her türlü durumda, uyarılar açık ve net bir dilde yapılacaktır.

Örneğin Gilead, Kişisel Bilgileri sınırlandırma olmaksızın istihdam, hastalık yönetimi, eğitim, karar destek sistemleri, ürün bilgilerine yönelik istekler, klinik araştırmalar, Gilead programlarına kayıt, müşteri hizmetleri desteği, pazarlama veya Gilead anketlerine ilişkin amaçlarla toplayabilir. Kişiler özel olarak istenmeyen hiçbir Kişisel Bilgiyi Gilead’e vermemelidir. Gilead, alt kuruluşlarından, bağlı şirketlerinden veya diğer kurumlarından Kişisel Bilgi aldığı durumlarda, bu Kişisel Bilgileri söz konusu kurumlardan alınan uyarılara ve bu Kişisel Bilgilerin ilgili olduğu kişiler tarafından yetki verilen veya rıza gösterilen söz konusu kullanıma ve açıklamaya ilişkin sınırlandırmalara uygun olarak kullanacak ve/veya açıklayacaktır.

Gilead, bu tür Kişisel Bilgileri Gilead’e sağlayan kişilerin Kişisel Bilgilerini birleştirebilir. Ayrıca, Gilead, Gilead’in Gilead Web Siteleri ile Gilead ürün ve hizmetlerini daha iyi tasarlamasına yardımcı olmak, Gilead’in araştırma faaliyetlerini geliştirmek ve diğer iş görevlerini kolaylaştırmak için, bilgileri tanımlanamayan biçimde (birleştirilmiş/isimsiz veriler) birleştirebilir.

SEÇİM: Gilead uygun olduğu ölçüde, kişilere Kişisel Bilgilerinin (a) Temsilci olmayan bir üçüncü tarafa açıklanıp açıklanmayacağına veya (b) asıl toplanma amacı ve/veya kişinin yetki verdiği veya rıza gösterdiği amacından farklı bir amaç için kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin seçim yapma fırsatı sunacaktır. Gilead kişilere seçimlerini uygulamak için makul mekanizmalar sağlayacaktır. Gilead’in, Kişisel Bilgilerinin kullanılmasını veya açıklanmasını istemeyen kişilere bazı hizmetleri sunması engellenebilir.

Gilead, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere tabi olarak, Kişisel Bilgileri, kişinin Gilead’e iş faaliyetlerinde yardımcı olan Temsilcilere rızası olmadan açıklayabilir. Bu Temsilciler, bunlarla sınırlı olmamak üzere Gilead’in e-posta üyeliklerini ve bilgi isteklerini yöneten veya istihdam uygulamalarıyla bağlantılı olarak hizmet sağlayan hizmet sağlayıcıları içerebilir. Gilead, bu Temsilcilerin Kişisel Bilgileri gizli tutmasını ve Kişisel Bilgileri yalnızca Gilead görevlerini yapmak için ve Gilead’in talimatlarına ve bu Gizlilik Beyanına uygun olarak kullanmasını ve/veya açıklamasını zorunlu tutar.

Gilead, Hassas Kişisel Bilgiler için, kişilere Hassas Kişisel Bilgilerinin Temsilci Olmayan bir üçüncü tarafa açıklanması veya Hassas Kişisel Bilgilerinin asıl olarak toplandığı ve/veya kişinin yetki verdiği veya rıza gösterdiği amaçtan farklı bir amaçla kullanılması için onaylayıcı ve açık bir şekilde yetki verme veya rıza gösterme fırsatı verecektir.

Gilead, devlet makamlarından gelen, izne tabi bilgi isteklerine yanıt vermek için veya aksi durumda yasalar gerektirdiğinde, Gilead’in söz konusu açıklamanın kişinin haklarını korumak ve/veya hukuki bir soruşturmaya, mahkeme emrine ya da yasal işleme uymak üzere gerekli olduğuna inandığı durumlarda Kişisel Bilgileri açıklama hakkını saklı tutar.

Ayrıca, Gilead Kişisel Bilgileri, yürürlükteki yasalara uygun olarak, işletmesinin planlı veya fiili şekilde yeniden düzenlenmesiyle bağlantılı olarak, finansman ararken veya tarafların bir işlemin devam edip etmeyeceğini belirleyecek şekilde gerekli özeni göstermek üzere taraflara izin verme amacı dahil olmak üzere tüm işletme ve varlıklarının ya da bunların bir kısmının açıklanmasıyla ilgili bir görev, satış veya başka bir işlemle ilişkili olarak da kullanabilir ve/veya açıklayabilir. Herhangi bir görev veya satışta, göreve atanan kişi veya alıcı Gilead tarafından toplanan Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Beyanında açıklananlarla esas olarak aynı amaçlarla kullanabilir ve/veya açıklayabilir. Söz konusu devir işlemi yürürlükteki yasalar gerektirdiğinde kişilerin rızasına tabidir.

Gilead, Kişisel Bilgilerin tüm öğelerini, kişilere bilgisini vereceğimiz kullanım amacı için Gilead kuruluşlarıyla paylaşabilir veya ortaklaşa kullanabilir.  Gilead Sciences, Inc. ilgili Kişisel Bilgilerin yönetiminden sorumlu olacaktır.

Kişisel Bilgileriniz bu Gizlilik Beyanında aksinin belirtildiği durum haricinde üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

VERİ BÜTÜNLÜĞÜ: Gilead, Kişisel Bilgileri yalnızca topladığı ve kişinin yetki verdiği veya rıza gösterdiği amaçlara uygun yollarla kullanacaktır. Gilead, Kişisel Bilgilerin kullanım amacına uygun, doğru, tam ve güncel olmasını sağlamak için makul adımları atacaktır. Genel olarak, Gilead, Kişisel Bilgileri yürürlükteki yasalarla Gilead’in tabi olduğu veri saklama sürelerine bağlı olarak toplandıkları amaçları karşılamak üzere yalnızca ihtiyaç duyuldukları süre boyunca saklayacaktır.

TEMSİLCİLERE YAPILAN DEVİRLER: Gilead, Temsilcilerinden Kişisel Bilgileri bu beyana uygun olarak koruyacaklarına ilişkin güvenceler alacaktır. Temsilciler tarafından verilecek uygun güvencelerin bir örneği, Temsilcilerin en azından Gilead’in gizlilik ilkelerinin gerektirdiğiyle aynı düzeyde koruma sağlayacağına ilişkin sözleşmeye dayalı bir yükümlülüğü içerir. Gilead, bir Temsilcinin Kişisel Bilgileri, bu Gizlilik Beyanına ters tarzda kullandığını veya açıkladığını bildiği durumlarda, kullanımı veya açıklamayı engellemek için makul adımları atacaktır.

ERİŞİM VE DÜZELTME: Kişisel Bilgilere erişim kısıtlı sayıda Gilead çalışanı, Gilead için iş faaliyetlerinde bulunmak üzere Gilead sözleşmeleri olan Temsilciler ve mümkün olduğu ölçüde Gilead’in birlikte müşterek programlar yürütebileceği bazı şirketlerle sınırlıdır. Gilead, çalışanlarını gizliliğin önemi ve Kişisel Bilgilerin nasıl uygun ve güvenli bir şekilde işlenip yönetileceğiyle ilgili olarak eğitir. Gilead’in müşterek programlar yürütebileceği Gilead Temsilcileri veya şirketleri tarafından işlenen Kişisel Bilgiler bu Gizlilik Beyanına tabidir.

Gilead, yazılı istek üzerine, kişilere haklarında tuttuğu Kişisel Bilgiler için makul derecede erişim sağlayacaktır. Ayrıca, Gilead, bazı istisnalara tabi olarak, kişilere yanlış veya eksik olacak şekilde gösterilen bilgileri düzeltme, değiştirme veya silme izni vermek için makul adımları atacaktır. Bazı durumlarda, yürürlükteki yasalar veya yasal gereklilikler Gilead’in bir kişinin bazı ya da tüm Kişisel Bilgilerini vermeyi reddetmesine izin verebilir veya bunu gerektirebilir. Ek olarak, Kişisel Bilgiler Gilead’in kayıt tutma gereklilikleri ve uygulamaları çerçevesinde imha edilebilir, silinebilir veya isimsiz hale getirilebilir. Gilead, bir kişinin Kişisel Bilgilerine erişmesini sağlayamaması durumunda, kişiye her türlü yasal veya düzenleyici kısıtlamaya tabi olarak bir açıklama yapmak için çaba gösterecektir.

Kişiler, belirli kısıtlamalarla, istedikleri zaman Kişisel Bilgilerinin kullanılmasına ve/veya paylaşılmasına ilişkin rızalarını ve/veya izinlerini geri alabilir. Bir rızayı ve/veya izni geri alma ya da değiştirmeye yönelik tüm istekler aşağıda ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ bölümünde açıklandığı gibi Gilead’e yazılı olarak yapılmalıdır.

GÜVENLİK: Gilead sahip olduğu Kişisel Bilgileri kaybolma, yanlış kullanım, yetkisiz erişim, açıklama, değişiklik ve imhadan korumak için makul önlemler alacaktır.

UYGULAMA: Gilead bu Gizlilik Beyanına uygunluğu doğrulamak için ilgili gizlilik uygulamalarında periyodik uyumluluk denetimleri yapacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Kişisel Bilgilerin kullanılması ve açıklanması ile Gilead’den gelecekte alınacak iletişimlerin üyeliğinden çıkma istekleri ya da özel bir Gilead programıyla ilgili her türlü soru veya sorun, (800) GILEAD5 veya +1 (650) 522-5775 numaralı telefondan telefonla veya  privacy@gilead.com adresinden e-postayla Gilead’e yöneltilmelidir. Alternatif olarak, aşağıdaki adrese mektup gönderilebilir:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, ABD

Gilead’e gönderilecek tüm iletişimler kişinin adı ve iletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası veya posta adresi) ile isteğin ayrıntılı bir açıklamasını içermelidir. Kişisel Bilgileri silme, değiştirme veya düzeltmeye yönelik e-posta istekleri mümkünse e-postanın konu satırında “Deletion Request” (Silme İsteği) veya “Amendment/Correction Request” (Değişiklik/Düzeltme İsteği) ifadesini içermelidir. Gilead tüm makul isteklere zamanında ve her durumda söz konusu isteğin alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıt vermek için çaba gösterecektir.

Gilead, Kişisel Bilgilerin kullanılması ve açıklanmasıyla ilgili şikayetleri ve anlaşmazlıkları bu Gizlilik Beyanında bulunan ilkelere uygun olarak inceleyerek çözmeye çalışacaktır.

Gilead Web Sitelerinden toplanan Kişisel Bilgilerle ilgili şikayetler ve anlaşmazlıklar için, lütfen Gilead Web Sitesi Gizlilik Beyanı‘na bakın.

İlkelerin Uygulanmasıyla İlgili Sınırlandırma

Gilead’in bu ilkelere uyması (a) yasal veya ahlaki bir yükümlülüğe yanıt vermek için gereken ölçüde ve (b) yürürlükteki bir yasa, yönetmelik veya kuralın açıkça gerektirdiği ölçüde sınırlandırılabilir.

İletişim Bilgileri

Bu Gizlilik Beyanıyla ilgili sorular veya yorumlar Gilead’e aşağıdaki gibi gönderilmelidir:

Gilead Sciences, Inc.
Attn: Privacy
333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, ABD
(800) GILEAD5 veya +1 (650) 522-5775
e-posta:  privacy@gilead.com

Gilead gizlilik beyanlarında yapılan değişiklikler

Gilead, gizlilik uygulamalarında değişiklikler yaparsa ilgili gizlilik beyanının güncellenmiş bir sürümü bu değişiklikleri yansıtacaktır. Gilead bu değişikliklere ilişkin uyarıyı ilgili gizlilik beyanında belirtilen yürürlük tarihini güncelleyerek sağlayacaktır. Gilead, kişilerin yürürlükteki yasalar kapsamındaki haklarına karşı peşin hükümde bulunmaksızın, gizlilik beyanlarını zaman zaman teknolojik gelişmeleri, yasal ve düzenleyici değişiklikleri ve iyi iş uygulamalarını yansıtacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Gilead bu değişikliklere ilişkin uyarıyı ilgili gizlilik beyanında belirtilen tarihi güncelleyerek yapacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2013