Güncel  kanıtlar, nonalkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) T2DM’de anlamlı bir patojenik rolü olabileceğini düşündürmektedir.3 T2DM’li hastalarda tahmini NAFLD prevalansı yaklaşık %60 olup bu durum bu hastalıklarda yaygın olarak görülen metabolik risk faktörlerinden kaynaklanabilmektedir.4

Sağlıklı popülasyonlara kıyasla T2DM’li hastalarda NAFLD, kardiyovasküler hastalık riskini artırmakta; nonalkolik steatohepatit (NASH)’e bağlı ileri fibroz ve hepatoselüler karsinom gibi daha ciddi hepatik hastalıklara neden olmaktadır.3,4

Fibroz gibi, makrovasküler komplikasyonlarla aynı öneme sahip hepatik komplikasyonların tanısı ve tedavisi, ölümcül T2DM komorbiditelerini önleyebilmektedir.1

T2DM’li hastalarda multidisipliner bir yönetimin uygulandığı bir çalışmada, anlamlı oranda NAFLD vakasının tespit edilemeden kaldığı; bunların bazılarının NASH’e ilerlediği gösterilmiştir.5 Buna karşılık, NAFLD tanısı olan kişilerde tespit edilmeyen T2DM insidansının belirgin olduğu görülmüştür.5

Obezite düzeylerinin artması nedeniyle, NAFLD ve T2DM prevalansı da muhtemelen önümüzdeki yıllarda artacaktır.6,7 Bu nedenle diyabet uzmanlarının bu hastalıklar arasındaki ilişkiyi bilmesi ve multidisiplinli NAFLD yönetiminde yer alması önemlidir.

İlişkili içerik

NAFLD risk faktörleri

Metabolik sendrom, obezite ve tip 2 diabetes mellitus (T2DM) olan kişiler gibi riskli popülasyonlar.

NAFLD testleri

NAFLD riski altında olan hastaları belirlemek için NASH’e bağlı ileri fibroz tetkikleri için uzmanlara sevk etmeden önce birinci basamak tedavi koşullarında yapılan testlerle ilgili bilgiler.

Diyabet ve NAFLD

Tip 2 diabetes mellitus hastalarında NAFLD prevalansıyla ilgili bilgiler.

Diyabette NAFLD ve NASH yükü

Bu içerikte, T2DM bağlamında NAFLD ve NASH’in ekonomik ve sosyal yükü incelenmektedir.

NASH ve obezite

Bu içerikte, T2DM bağlamında NAFLD ve NASH’in ekonomik ve sosyal yükü incelenmektedir.

Sevk ve NASH tanısı

Bu içerik, NASH’e bağlı ileri fibrozdan şüphelenilen hastalar için tarama ve sevk algoritmalarını ve tanı testlerini kapsamaktadır.

NASH ve NAFLD el kitabı

NAFLD ve NASH ile ilgili kaynaklar ve tarama araçları linklerini keşfedin.

Referanslar

  1. FoW1er M. M icrovascular and macrovascular complications of diabetes. Clinical Diabetes 2008:26:77-82.
  2. Cusi K. Nonalcoholic fatty liver disease in type 2 diabetes mellitus. Curr Opin Endocrinol DiabetesObe 2009;16:141- 9.
  3. Radaelli M. et al. NAFLD/N ASH in patients with type 2 diabetes and related treatment options. Journal of Endocrinological Investigation 2018;41:509- 21.
  4. Dai W, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus :A meta-anaylsis. Medicine (Baltimore) 2017;96:e8179.
  5. Armstrong M, et al. Severe asymptomatic non -alcoholic fatty liver disease in routine diabetes care; a multi-disciplinary team approach to diagnosis and management. OJM. 2014;107:33- 41.
  6. Younossi Z. et al. The economic and clinical burden of nonalcoholic fatty liver disease in the United States and Europe. 2016;6 4:1577-86.
  7. Alharbi N, et al. Trends in the prevalence of type 2 diabetes mellitus and obesity in the Arabian Gulf States: systematic review and meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract 2014;106:e30-3.

 

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve / veya bir eczacıya başvurunuz